O nas

Stowarzyszenie „Wspólnota Sudańska w Polsce”  jest stowarzyszeniem skupiającym Sudańczyków i osoby pochodzenia sudańskiego mieszkających w Polsce. stowarzyszenie powstałe w 2022 roku i opiera swoją pracę na bogatym dziedzictwie działalności Sudanu w Polsce,

Postanowienie Sądu

Ddpis Aktualnyz KRSu

Celami  działalności Stowarzyszenia są:

pomoc społeczna, w tym pomoc Sudańczykom mieszkającym w Polsce i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;
działalność na rzecz integracji społecznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
promocja i organizacja wolontariatu;
działalność charytatywna;
upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w Sudanie;
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji w Sudanie.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.